Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và vị ngữ

  Chúng ta hầu như ai cũng nằm lòng quy tắc, chủ ngữ số ít thì chia động từ dạng số ít, chủ ngữ số nhiều thì giữ nguyên động từ hoặc chi động từ dạng số nhiều. Nghe thì…